Gulbarshyn Zairova. Kazakh dish «Kuyrdak»

Today’s guest of the Tagam program was a TV presenter, psychologist, journalist, Gulbarshyn Zairova. In this issue, she will prepare for you the Kazakh traditional dish Kuyrdak. Enjoy watching!