Lovers inspired by Kazakh life

00:30 Lenardo Dovinci

02:30 Alexander Ivanov

03:00 Eugenie Lansare

05:30 Kazakh way of life

06:20 Hunting

07:40 Alexey Bortnikov

10:45 Alexander Orlovsky

14:50 Tent

20:10 Evgeny Sidorkin

23:50 Gaspard Felix Tournachon

26:30 Kanapiya Telzhanov

29:10 Conclusion