Investment potential of Akmola region development of the Shchuchinsk-Burabay resort zone